Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday29
mod_vvisit_counterYesterday226
mod_vvisit_counterThis week255
mod_vvisit_counterThis month7127
mod_vvisit_counterAll1311062
Start : on 20 January 2009
Home
สานสัมพันธ์ผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปี 2560
  โรงเรียนสมุทรปราการกำหนดให้มีการประชุมสานสัมพันธ์ผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom meeting) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชาญสินธุ์  กิจแสงทองได้กล่าวต้อนรับ พร้อมรองผู้อำนวยการ กล่าวชี้แจงนโยบายของโรงเรียน และพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด 10 อันดับแรกของแต่ละระดับชั้น/แผนการเรียน แนะนำ ติดตั้งโปรแกรม Student Messenger จากนั้นเป็นกิจกรรมพบครูประจำชั้น เพื่อรับทราบผลการเรียน รายงานความประพฤติ ตลอดจนเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองด้วยกัน  โดยแบ่งระดับประชุม ดังนี้
- ระดับชั้น ม.2 และ ม. 5 วันอาทิตย์ที่ 21 พ.ค. 2560 เวลา 08.00-12.00 น.
- ระดับชั้น ม.3 และ ม. 6 วันอาทิตย์ที่ 21 พ.ค. 2560 เวลา 13.00-16.00 น. [ภาพกิจกรรม]
 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา:ศูนย์อบรม สพฐ.119 โรงเรียนสมุทรปราการ
   ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท)ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา เพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ศูนย์อบรม สพฐ.119 โรงเรียนสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามนโยบายจัดการอบรมดังนี้
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 19-21 เมษายน 2560 [ภาพกิจกรรม]
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 26-28 เมษายน 2560
- ระดับประถมศึกษา วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2560
 
"พลเมืองดี วินัยเด่น" ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STAR ATEMS
   คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็น "พลเมืองดี วินัยเด่น" ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STAR ATEMS ให้กับคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนสมุทรปราการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วิทยากรโดย ศน สุนันท์ วงศ์ทองเหลือ และ ดร.นงลักษณ์ เรือนทอง ในวันที่ 10-11 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมทองนิรมล โรงเรียนสมุทรปราการ [ภาพกิจกรรม]
 
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ม.1 และ ม.4 ปี 2560
   โรงเรียนสมุทรปราการกำหนดรับมอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ในวันที่ 19 เมษายน 2560 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง กล่าวต้อนรับผู้ และชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของโรงเรียน ณ ห้องประชุมทองนิรมล [ภาพกิจกรรม]
 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยธมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
   ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยธมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้ที่ไม่มารายงานตัว หรือไม่มามอบตัว ตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ
ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ ให้ครบทุกประเภทและแผนการเรียน 
 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยธมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
    ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยธมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้ที่ไม่มารายงานตัว หรือไม่มามอบตัว ตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ
ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ ให้ครบทุกประเภท
รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ประเภทนักเรียนทั่วไป
สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือก ขอแบบแสดงความจำนงกรณีให้ สพม. เขต 6 จัดหาที่เรียนให้ได้ที่โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการทุกแห่ง
 
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559
   โรงเรียนสมุทรปราการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2559 ขึ้นในวันที่ 3 เมษายน 2560 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและแสดงผลสัมฤทธิ์จากการเพียรพยายาม ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ของนักเรียน โดยมีนายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมทองนิรมล และภาคบ่าย คณะกรรมการนักเรียน ปี 2560 ร่วมกับ พี่ๆน้องๆ จัดงาน "วันดอกประดู่บาน" เพื่อแสดงความรักและความยินดี มีการมอบดอกไม้ ถ่ายภาพที่ระลึก และกิจกรรมส่ง ม.3 และ ม.6 กลับบ้าน [ภาพกิจกรรม]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 76