Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday29
mod_vvisit_counterYesterday226
mod_vvisit_counterThis week255
mod_vvisit_counterThis month7127
mod_vvisit_counterAll1311062
Start : on 20 January 2009
Home
ประกาศผลการสอบคัดเลือกชั้น ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2560 ประเภท ความสามารถพิเศษ
    ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการได้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 ประเภทความสามารถพิเศษ บัดนี้โรงเรียนได้ดำเนินการทดสอบและประมวลผลการทดสอบเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการทดสอบให้ทราบทั่วกัน ขอให้ผู้ที่สอบได้ตามรายชื่อท้ายประกาศ รายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัว  วันที่ 31 มีนาคม 2560  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสมบูรณ์ ชั้น 1 อาคาร 1
ดาวน์โหลด ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 ประเภท ความสามารถพิเศษ
ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 ประเภท ความสามารถพิเศษ
ผู้ที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด โรงเรียนถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน
 
ประกาศผลสอบ ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560

  โรงเรียนสมุทรปราการ ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการรายงานตัว มอบตัว ชำระค่าใช้จ่ายจัดการศึกษา สนับสนุนโครงการห้องเรียนพิเศษ ตามประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ ผู้ที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด โรงเรียนถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน  
ดาวน์โหลด ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ม.4
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ม.4
ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ม.1

 

 โรงเรียนสมุทรปราการ
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน(ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2560

ระดับชั้น

 แจกใบสมัคร

 รับสมัคร

สอบคัดเลือก 

ประกาศผล
 รายงานตัว 

มอบตัว 

ม.1

20 มี.ค.-30 มี.ค.60

27 มี.ค.-30 มี.ค.60

1 เม.ย. 60

5 เม.ย.60

19 เม.ย.60

ม.4

20 มี.ค.-30 มี.ค.59

27 มี.ค.-30 มี.ค.60

2 เม.ย. 60

6 เม.ย.60

20 เม.ย.60

ดาวน์โหลด ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ
การรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย ม.1และ ม.4 ปี 2560
การรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล (โยธวาทิต) ม.1และ ม.4 ปี 2560
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 2560
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี 2560
ติดต่อขอรับใบสมัคร (ฟรี) ตั้งแต่วันที่ 20-30 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุด
ชมภาพการรับสมัคร
สถิติผู้สมัครสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4

อ่านเพิ่มเติม...
 
ครูคณิตศาสตร์ศึกษาดูงาน รร.วิสุทธรังสี
   คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสมุทรปราการ ศึกษาดูงานโรงเรียนวิสุทธรังสี จังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM และพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม  2560 [ภาพกิจกรรม]
 
ทัศนศึกษา ม.ปลาย ปีการศึกษา 2559
  โรงเรียนสมุทรปราการ จัดทัศนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพของรัฐบาล ประจำปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนชั้นมัธยศึกษาตอนปลาย ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และวัดสมานรัตนาราม  จ ฉะเชิงเทรา  กำหนดการทัศนศึกษา ดังนี้ นักเรียนระดับชั้น ม.6 วันที่ 1 มีนาคม  ชั้น ม.4 วันที่ 6 มีนาคม และชั้น ม.5 วันที่ 7 มีนาคม  โดยมีคณะครูประจำชั้นและครูที่ปรึกษา ร่วมกิจกรรม และดูแลรับผิดชอบนักเรียน  [ภาพกิจกรรม]
 
รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560
   โรงเรียนสมุทรปราการ ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 66 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 60 คน รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ หลักฐานการสมัคร กำหนดการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การประกาศผลสอบ การรายงานตัว และการมอบตัว ตามประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษฯ [ภาพกิจกรรม]
กำหนดการสอบห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4
สถิติผู้สมัครสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ .1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
อ่านเพิ่มเติม...
 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้นวัตกรรม Google Forms และ Flubaroo ในการเรียนการสอน ของครูโรงเรียนสมุทรปราการ”
   ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมมือกับ Google ดำเนินการอบรมโครงการ Google Apps for Education ให้กับโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนสมุทรปราการได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และดำเนินการตามแผนระยะที่ 1-2 ปีการศึกษา 2558-2559 ไปเรียบร้อยแล้วนั้น  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนยิ่งขึ้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้นวัตกรรม Google Forms และ Flubaroo ในการเรียนการสอน ของครูโรงเรียนสมุทรปราการ”  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำการใช้งานของ Google Form และ Flubaroo ไปสร้างเอกสาร แบบประเมินออนไลน์ และแบบทดสอบออนไลน์ ประกอบการจัดการเรียนการสอนได้ โดยจัดการอบรม รุ่นที่ 1 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560  และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.10–17.00น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 125 [ภาพกิจกรรม # รุ่นที่ 1-2]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 6 จาก 76