Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 1 guest online
Home

เว็บไซต์กลุ่มสาระฯ/งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday258
mod_vvisit_counterYesterday273
mod_vvisit_counterThis week258
mod_vvisit_counterThis month6391
mod_vvisit_counterAll1476021
Start : on 20 January 2009
กิจกรรมค่ายวิชาการภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัด"กิจกรรมค่ายวิชาการภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560" เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาไทยผ่านการจัดกิจกรรม  และแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กิจกรรมประกอบด้วย  ฐานความรู้ และการฝึกทักษะทางด้านภาษาไทย แรลลี่ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย และกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2561 ณ ท่าชัยโฮมสเตย์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก [ภาพกิจกรรม]
 
กีฬาภายใน ครั้งที่ 44 ปีการศึกษา 2560
  โรงเรียนสมุทรปราการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสมุทรปราการ ครั้งที่ 44 ประจำปีการศึกษา 2560  ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 พิธีเปิดโดย นายประเสริฐ  เสมอจิตร ประธานชมรมครูเก่าโรงเรียนสมุทรปราการ กิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาและกรีฑา การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน พิธีมอบถ้วยรางวัล และพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2560 ณ. สนามโรงเรียนสมุทรปราการ [ภาพกิจกรรม] 
 
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
   เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ. สนามอเนกประสงค์หน้าเสาธง ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 [ภาพกิจกรรม]
 
ลูกสมุทรปราการน้อมนำศาสตร์พระราชา มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา
   โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรม "ลูกสมุทรปราการน้อมนำศาสตร์พระราชา มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา" ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 กิจกรรมประกอบด้วย
- งานส่งเสริมนวัตกรรมสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษใหม่ "การแสดงผลผลิตภูมิปัญญาพอเพียงของผู้เรียน"
- งานพัฒนาคุณธรรมสู่คุณลักษณ์ผู้เรียนตามมาตรฐานสากล "กิจกรรมการสื่อสารสองภาษานำพอเพียงสู่อาเซียน"
- งานส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร " 1 โครงการดี 1 กิจกรรมเด่นของห้องเรียน"
- เวทีส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล IS3 "กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม"
- นิทรรศการ กิจกรรมภาพลักษณ์ "ลูกสมุทรปราการ น้อมนำศาสตร์พระราชา มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา"
- งานส่งเสริมผู้เรียนภาคธุรกิจคุณธรรม "กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง"
- นิทรรศการ เมืองพอเพียง จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน "กิจกรรมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน"
[ภาพกิจกรรม]
 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยแข่งขัน สป. เขต1 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
   ศูนยพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดการแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยแข่งขันสมุทรปราการ เขต 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระหว่าง วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนสมุทรปราการ [ภาพกิจกรรม]
 
สานสัมพันธ์ผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2560
  โรงเรียนสมุทรปราการกำหนดให้มีการประชุมสานสัมพันธ์ผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom meeting) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชาญสินธุ์  กิจแสงทองได้กล่าวต้อนรับ พร้อมรองผู้อำนวยการ กล่าวชี้แจงนโยบายของโรงเรียน และพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด 10 อันดับแรกของแต่ละระดับชั้น/แผนการเรียน จากนั้นเป็นกิจกรรมพบครูประจำชั้น เพื่อรับทราบผลการเรียน รายงานความประพฤติ ตลอดจนเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองด้วยกัน  โดยแบ่งระดับประชุม ดังนี้
- ระดับชั้น ม.1 และ ม. 4 วันเสาร์ที่ 18 พ.ย. 2560 เวลา 08.00-12.00 น.
- ระดับชั้น ม.2 และ ม. 5 วันอาทิตย์ที่ 19 พ.ย. 2560 เวลา 08.00-12.00 น.
- ระดับชั้น ม.3 และ ม. 6 วันอาทิตย์ที่ 19 พ.ย. 2560 เวลา 13.00-16.00 น. [ภาพกิจกรรม]
 
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แผนกลยุทธ์) ปี 2561-2564
   นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้างาน เข้าร่วมการอบรมตามโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แผนกลยุทธ์) ระยะ 4 ปีการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2564 ของโรงเรียนสมุทรปราการ ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 6 – 8 ตุลาคม พ.ศ. 2560 [ภาพกิจกรรม]
 
การประชุมปฏิบัติการ"ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC"
  โรงเรียนสมุทรปราการ โดยกลุ่มบริหารวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูทุกคน ตามโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง "ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ PLC" วิทยากรโดย นายณภัทร  ศรีละมัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.6 เพื่อให้ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติ PLC ซึ่งโรงเรียนกำหนดให้ครูทุกคนดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และเพื่อประโยชน์แห่งการมีและเลื่อนวิทยฐานะ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา [ภาพกิจกรรม]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 6 จาก 73