Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 4 guests online
Home

เว็บไซต์กลุ่มสาระฯ/งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday59
mod_vvisit_counterYesterday238
mod_vvisit_counterThis week688
mod_vvisit_counterThis month5554
mod_vvisit_counterAll1496602
Start : on 20 January 2009
Samutprakan School Open House#3
   "นิทรรศการวิชาการ เปิดบ้านสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2560" (Samutprakan School Open House) ประธานในพิธีเปิด นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยมีนายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนสมุทรปราการให้การต้อนรับ  ทั้งนี้โรงเรียนสมุทรปราการ เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนอัตราการแข่งขันสูง ได้รับความสนใจจากนักเรียนในจังหวัดสมุทรปราการเป็นจำนวนมากที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ ประกอบกับการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของฝ่ายวิชาการและทุกฝ่ายของโรงเรียน สมควรจะต้องนำเสนอให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ ถึงความเจริญก้าวหน้า ผลงานคุณภาพของครูผู้สอน ประสิทธิภาพ ผลงานของนักเรียน ความสำเร็จของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 [ภาพพิธีเปิด]   [ภาพเยี่ยมชม&กิจกรรม]
 
รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ "ระดับดี" ประเภทสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี 2560 ด้านการยกระดับคุณภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
   นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ "ระดับดี" ประเภทสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี 2560 ด้านการยกระดับคุณภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ร ณ ห้องประชุม สพฐ. เมื่อ วันที่ 31 มกราคม 2561 [ภาพกิจกรรม]
 
รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

   โรงเรียนสมุทรปราการ ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ม. 1 และ ม.4 รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ หลักฐานการสมัคร กำหนดการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การประกาศผลสอบ การรายงานตัว และการมอบตัว ตามประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษฯ
สถิติผู้สมัครสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

อ่านเพิ่มเติม...
 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบจัดการคลังข้อสอบตามตัวชี้วัด”
   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มบริหารวิชาการ  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“ระบบจัดการคลังข้อสอบตามตัวชี้วัด”ให้กับครูของโรงเรียน รุ่นที่ 1 ทั้งนี้เพื่อให้โรงเรียนมีศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อสอบสำหรับคุณครู โดยสามารถสร้างและจัดชุดข้อสอบตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในทุกกลุ่มสาระวิชา ระบบจะทำการสลับข้อ สลับตัวเลือกจากคลังข้อสอบที่มีอยู่ พร้อมทั้งวิเคราะห์ค่าความยากง่าย ของข้อสอบและตัวเลือก นักเรียนสามารถฝึกทดสอบกับข้อสอบที่มีอยู่ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet,Smartphone อีกทั้งนักเรียนและคุณครูสามารถทราบผลการสอบได้ทันที และสามารถวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนได้ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มได้ ในวันที่  23  มกราคม  2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ภาพกิจกรรม]
 
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปี 2560
   โรงเรียนสมุทรปราการกำหนดจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) และกิจกรรมทัศนศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2561 โดยกำหนดวันจัดกิจกรรมดังนี้
- ม.1 ค่ายหัตถวุฒิแคมป์ และทัศนศึกษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
- ม.2 ค่ายเสือป่าแค้มป์ และทัศนศึกษาวัดพระพุทธบาท
- ม.3 ค่ายลูกเสือภูริทัศน์ และทัศนศึกษาวัดพระพุทธฉาย
[ภาพกิจกรรม]
 
การแข่งขันฟิสิกส์สัปยุทธ์ ครั้งที่ 6
   โรงเรียนสมุทรปราการ ได้รับหมอบหมายจากกลุ่มเครือข่ายเพื่อการพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคกลางตอนล่าง คัดเลือกตัวแทนนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ฯ เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัปยุทธ์ ครั้งที่ 6 ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2561 [ภาพกิจกรรม]
 
ค่ายศาสตร์พระราชาสู่คุณธรรมนำชีวิต
   โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ค่ายศาสตร์พระราชาสู่คุณธรรมนำชีวิต) ให้กับนักเรียนชั้นมธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความตระหนัก มีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง ในวันที่ 19 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น. โดยแบ่งระดับชั้นดังนี้
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ วัดอโศการาม
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ พุทธมณฑล
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ วัดวัดพิชัยสงคราม
[ภาพกิจกรรม]
 
GT MATH COM CAMP#3
   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) จัดกิจกรรมค่ายห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี "ค่าย GT MATH COM CAMP#3" ณ ฟ้าใสวิลล่า จังหวัดราชบุรี โดยรองผู้อำนวยการ นายวิสูตร  ยอดสุข เป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2561 พร้อมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะมากมาย อาทิ Math-Com Recreation,Math-Com Question,STEM,ผะหมี , นักประดิษฐ์คณิตศาสตร์ ทัศนศึกษาบ้านหอมเทียนและพระปฐมเจดีย์ [ภาพกิจกรรม]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 6 จาก 74