Login Form

Now 3 guests online
Home
รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ "ระดับดี" ประเภทสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี 2560 ด้านการยกระดับคุณภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
   นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ "ระดับดี" ประเภทสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี 2560 ด้านการยกระดับคุณภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ร ณ ห้องประชุม สพฐ. เมื่อ วันที่ 31 มกราคม 2561 [ภาพกิจกรรม]