Login Form

Now 1 guest online
Home
Samutprakan School Open House#3
   "นิทรรศการวิชาการ เปิดบ้านสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2560" (Samutprakan School Open House) ประธานในพิธีเปิด นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยมีนายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนสมุทรปราการให้การต้อนรับ  ทั้งนี้โรงเรียนสมุทรปราการ เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนอัตราการแข่งขันสูง ได้รับความสนใจจากนักเรียนในจังหวัดสมุทรปราการเป็นจำนวนมากที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ ประกอบกับการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของฝ่ายวิชาการและทุกฝ่ายของโรงเรียน สมควรจะต้องนำเสนอให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ ถึงความเจริญก้าวหน้า ผลงานคุณภาพของครูผู้สอน ประสิทธิภาพ ผลงานของนักเรียน ความสำเร็จของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 [ภาพพิธีเปิด]   [ภาพเยี่ยมชม&กิจกรรม]