Login Form

Now 2 guests online
Home
ทัศนศึกษา ม.ปลาย ปีการศึกษา 2560
    โรงเรียนสมุทรปราการ จัดทัศนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพของรัฐบาล ประจำปีการศึกษา 2560 ให้นักเรียนชั้นมัธยศึกษาตอนปลาย ดังนี้ วันที่ 2 มีนาคม 2561 ชั้น ม.5  ทัศนศึกษา วัดพนัญเชิง วัดใหญ่ชัยมงคล ตลาดน้ำอโยธยา และวัดไชยวัฒนาราม จ. พระนครศรีอยุธยา  วันที่ 5 มีนาคม 2561 ชั้น ม.4  ทัศนศึกษา ตลาดน้ำดอนหวาย พระปฐมเจดีย์ และพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จ. นครปฐม และชั้น ม.6  ทัศนศึกษา วัดศรัทธาธรรม ดอนหอยหลอด ค่ายบางกุ้ง และอุทยาน ร.2 จ. สมุทรสงคราม โดยมีคณะครูประจำชั้นและครูที่ปรึกษา ร่วมกิจกรรม และดูแลรับผิดชอบนักเรียน [ภาพกิจกรรม]