Login Form

Now 3 guests online
Home

                                          โรงเรียนสมุทรปราการ
                         ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน(ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2561

ระดับชั้น

 แจกใบสมัคร (ฟรี)

 รับสมัคร

สอบคัดเลือก 

ประกาศผล
 รายงานตัว 

มอบตัว 

ม.1

19 - 28 มี.ค. 61

25 - 28 มี.ค. 61

31 มี.ค.61

4 เม.ย.61

7 เม.ย.61

ม.4

19 - 28 มี.ค. 61

25 - 28 มี.ค. 61

1 เม.ย. 61

5 เม.ย.61

8 เม.ย.61

ดาวน์โหลด ประกาศ [.pdf] 
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปี 2561
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปี 2561
ติดต่อขอรับใบสมัคร (ฟรี) ตั้งแต่วันที่ 19 - 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุด
 ชมภาพการรับสมัคร 
 สถิติผู้สมัครสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4 

 สถิติผู้สมัครสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
จำแนกตามเขตพื้นที่  ปีการศึกษา 2561


วันที่สมัคร

ในเขตพื้นที่

 นอกเขตพื้นที่  

 รวมทั้งสิ้น

 ชาย

หญิง 

รวม 

 ชาย

หญิง 

รวม 

ชาย 

 หญิง

 รวม 

25 มี.ค.61

 149133 282  611 154 139 293 

26 มี.ค.61

 159158
 3179
9
 18168
167
335

27 มี.ค.61

 126152
278
 12 820
138160
298

28 มี.ค.61

 112106
218
8
 1321
 120119
239

รวม

546
549
1,095
34
 3670
580
 585 1,165


วันที่สมัคร

สถิติผู้สมัครสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
จำแนกตามแผนการเรียน ปีการศึกษา 2561

    
    รวม  

 วิทย์
 คณิต 

ศิลป์
คำนวณ

อังกฤษ

  ญี่ปุ่น

  จีน  

 ธุรกิจ

25 มี.ค.61 43 12 9 10 85
26 มี.ค.61 6615
 19 8 174129
27 มี.ค.61 5114
 36 7 1412
134
28 มี.ค.61 6012
30
 10 1114
137

รวม

 220 4897
34
52
 34485