Login Form

Now 10 guests online
Home

                                          โรงเรียนสมุทรปราการ
                         ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน(ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2561

ระดับชั้น

 แจกใบสมัคร (ฟรี)

 รับสมัคร

สอบคัดเลือก 

ประกาศผล
 รายงานตัว 

มอบตัว 

ม.1

19 - 28 มี.ค. 61

25 - 28 มี.ค. 61

31 มี.ค.61

4 เม.ย.61

7 เม.ย.61

ม.4

19 - 28 มี.ค. 61

25 - 28 มี.ค. 61

1 เม.ย. 61

5 เม.ย.61

8 เม.ย.61

ดาวน์โหลด ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 2561
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี 2561
ติดต่อขอรับใบสมัคร (ฟรี) ตั้งแต่วันที่ 19 - 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุด

 สถิติผู้สมัครสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
จำแนกตามเขตพื้นที่  ปีการศึกษา 2561


วันที่สมัคร

ในเขตพื้นที่

 นอกเขตพื้นที่  

 รวมทั้งสิ้น

 ชาย

หญิง 

รวม 

 ชาย

หญิง 

รวม 

ชาย 

 หญิง

 รวม 

25 มี.ค.61

         

26 มี.ค.61

         

27 มี.ค.61

         

28 มี.ค.61

         

รวม

         


วันที่สมัคร

สถิติผู้สมัครสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
จำแนกตามแผนการเรียน ปีการศึกษา 2561

    
    รวม  

 วิทย์
 คณิต 

ศิลป์
คำนวณ

อังกฤษ

  ญี่ปุ่น

  จีน  

 ธุรกิจ

25 มี.ค.61       
26 มี.ค.61       
27 มี.ค.61       
28 มี.ค.61       

รวม