Login Form

Now 4 guests online
Home
"ปิดกล่องชอล์ก" ปีการศึกษา 2560
  นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ ครอบครัว ฟ้า-เหลือง "ปิดกล่องชอล์ก"  ปีการศึกษา 2560 การแข่งขันกีฬาของครูและบุคคลากร ของโรงเรียน กิจกรรมในงานประกอบด้วยกองเชียร์ การแข่งขันกีฬา  เกม  และงานเลี้ยงสังสรรค์ [ภาพกิจกรรม]