Login Form

Now 2 guests online
Home
ประกาศผลสอบห้องเรียนปกติ ม.1 ปีการศึกษา 2561
   ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ผู้ที่ไม่มารายงานตัว หรือไม่มามอบตัว ตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ
ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ ให้ครบทุกประเภท
 รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
 รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
 รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ประเภทนักเรียนทั่วไป
รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ประเภทสำรอง 
สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือก ขอแบบแสดงความจำนงกรณีให้ สพม. เขต 6 จัดหาที่เรียนให้ ได้ที่โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกแห่ง ระหว่างวันที่ 9 - 11 เมษายน 2561 ในเวลาราชการ