Login Form

Now 1 guest online
Home
ประกาศผลสอบห้องเรียนปกติ ม.4 ปีการศึกษา 2561
   ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยธมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ผู้ที่ไม่มารายงานตัว หรือไม่มามอบตัว ตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ
ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ ให้ครบทุกประเภทและแผนการเรียน 
 รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ชั้น ม.4 (เงื่อนไขพิเศษ)
 รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ม.4
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ม.4 (สำรอง
)