Login Form

Now 1 guest online
Home
พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 ประธานในพิธี นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ผู้อำนวยการสพม. เขต 6 ณ ห้องประชุมทองนิรมล โรงเรียนสมุทรปราการ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 [ภาพกิจกรรม]