Login Form

Now 2 guests online
Home
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
  โรงเรียนสมุทรปราการ จัดพิธีไหว้ครูของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม เพื่อเทิดทูนประเพณีอันดีงามของไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ สนามอเนกประสงค์  และจัดกิจกรรมการประกวดพานไหว้ครูโดยนักเรียนทุกระดับชั้นส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 [ภาพกิจกรรม]