Login Form

Home
ซ้อมดับเพลิง ประจำปี 2561
   กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรมซ้อมดับเพลิง ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมของ ครู บุคลากร และนักเรียน เกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยหากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ เช่น การแจ้งข่าว การเคลื่อนย้ายนักเรียน การปฐมพยาบาล ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 [ภาพกิจกรรม]