Login Form

Home เผยแพร่ผลงานวิชาการ : รร.สป. รายงานการใช้บทเรียนการ์ตูนเรื่อง กฎหมายรัฐธรรมนูญ รายวิชา ส21103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ : นางสาววรรณธิดา เพชรทะวงค์
รายงานการใช้บทเรียนการ์ตูนเรื่อง กฎหมายรัฐธรรมนูญ รายวิชา ส21103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ : นางสาววรรณธิดา เพชรทะวงค์

ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้บทเรียนการ์ตูนเรื่อง กฎหมายรัฐธรรมนูญ รายวิชา ส21103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

ผู้ศึกษา : นางสาววรรณธิดา  เพชรทะวงค์ ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียนสมุทรปราการ  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ปีที่ทดลอง : 2560

บทคัดย่อ

         การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนการ์ตูน เรื่อง กฎหมายรัฐธรรมนูญ  รายวิชา ส21103  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนการ์ตูน  เรื่อง กฎหมายรัฐธรรมนูญ  รายวิชา  ส21103  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม และ 3)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่เรียนโดยใช้บทเรียน การ์ตูน เรื่อง กฎหมายรัฐธรรมนูญ  รายวิชา  ส21103  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน  560 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560  จำนวน  50  คน  โดยการสุ่มอย่างง่าย Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  1)  บทเรียนการ์ตูน เรื่อง กฎหมายรัฐธรรมนูญ รายวิชา ส21103  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  2) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และ3)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนการ์ตูน  เรื่อง  กฎหมายรัฐธรรมนูญ  รายวิชา  ส21103  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  สูตร E1/E2  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบโดยใช้ค่าที  t – test  Dependent
         ผลการศึกษาพบว่า
         1)  การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนการ์ตูน เรื่อง กฎหมายรัฐธรรมนูญ รายวิชา ส21103  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ  80/80 
         2)  นักเรียนที่ผ่านการเรียนโดยใช้บทเรียนการ์ตูน  เรื่อง  กฎหมายรัฐธรรมนูญ  รายวิชา  ส21103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
         3) นักเรียนผ่านการเรียนโดยใช้บทเรียนการ์ตูน เรื่อง กฎหมายรัฐธรรมนูญ  รายวิชา ส21103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับ พึงพอใจมาก