Login Form

Now 2 guests online
Home
อบรมเพื่อสืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่เยาวชน
   ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนสมุทรปราการ ร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง จัดการอบรมเพื่อสืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่เยาวชน เพื่อขับเคลื่อนแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นรูปธรรม อันจะนำประโยชน์มาสู่ นักเรียน ครู และสังคมชุมชน โดยภาคเช้า นักเรียนระดับชั้น ม.4 ร่วมกิจกรรม ภาคบ่ายเป็นการ รับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมเป็น "จิตอาสาครอบครัวพอเพียง"ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561