Login Form

Now 5 guests online
Home
วันต่อต้านยาเสพติดโลกและกิจกรรม"ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด"
   เนื่องด้วย วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งในปีนี้กลุ่มบริหารงานบุคคล โดยงานป้องกันสารเสพติด / TO BE NUMBER ONE / โรคเอดส์ ร่วมกับชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสมุทรปราการ และคณะกรรมการสภานักเรียน ได้จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกและกิจกรรม"ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการรณรงค์และต่อต้านยาเสพติดของประเทศ สร้างความตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และเป็นการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมประกอบด้วย หน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 และในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสมุทรปราการเป็นสถานที่ในการประเมิน TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบลงพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ [ภาพกิจกรรม]