Login Form

Now 2 guests online
Home
รางวัลสถานศึกษาและเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ปี 2561
   กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2561 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ความสำคัญกับเยาวชนที่ได้ปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม มอบเกียรติบัตรให้แก่ โรงเรียนสมุทรปราการ ในฐานะเป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมโครงการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ปี 2561 และนางสาววรรณเจริญ  กุลกำพล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2561 ระดับชมเชย ประเภทมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย [ภาพกิจกรรม]