Login Form

Now 5 guests online
Home
ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการคนใหม่
   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ยินดีต้อนรับ  นายดุษิต ศรีหิรัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ด้วยความยินดียิ่ง [ภาพกิจกรรม]