Login Form

Home
กิจกรรมสานสัมพันธ์ พิมพ์ อีเมล


วันอาทิตย์ที่ 1กุมภาพันธ์ 2552 โรงเรียนสมุทรปราการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง ม.1,2,4 และ 5 ที่ห้องประชุมทองนิรมล ผอ.สุรัต อัตนวานิช และ คุณกิตติ ยงค์สงวนชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสมุทรปราการ ได้มาร่วมประชุมกับผู้ปกครอง หลังจากนั้นผู้ปกครองพบครูประจำชั้นครูที่ปรึกษา ในการประชุมครั้งนี้ผู้ปกครองให้ความร่วมมือมาร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก โรงเรียนสมุทรปราการขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

(ม.3 , ม.6 ประชุมเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2552)