Login Form

Now 2 guests online
Home เผยแพร่ผลงานวิชาการ : รร.สป. รายงานการใช้ชุดบทเรียนคลิปวีดิทัศน์ วิชา ง 40201 โปรแกรมประมวลผลคำ(ไมโครซอฟต์เวิร์ด) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสมุทรปราการ : สำราญ คงทิพย์
PDF พิมพ์ อีเมล
รายงานการใช้ชุดบทเรียนคลิปวีดิทัศน์ วิชา ง 40201 โปรแกรมประมวลผลคำ (ไมโครซอฟต์เวิร์ด) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสมุทรปราการ

บทคัดย่อ

หัวข้อนวัตกรรมทางการศึกษา  : รายงานการใช้ชุดบทเรียนคลิปวีดิทัศน์ วิชา ง 40201 โปรแกรมประมวลผลคำ (ไมโครซอฟต์เวิร์ด) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสมุทรปราการ

ผู้รายงาน  :  นายสำราญ  คงทิพย์

         การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดบทเรียนคลิปวีดิทัศน์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดบทเรียนคลิปวีดิทัศน์ วิชา ง 40201 โปรแกรมประมวลผลคำ (ไมโครซอฟต์เวิร์ด) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสมุทรปราการ
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 จำนวน 45 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 39 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มีการดำเนินการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดบทเรียนคลิปวีดิทัศน์ ตามขั้นตอนดังนี้ คือการทดลองในครั้งที่ 1 โดยทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เป็นอาสาสมัคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2548 จำนวน 3 คน เพื่อหาประสิทธิภาพเบื้องต้น พิจารณาความชัดเจน ความเหมาะสมของภาพ เสียงบรรยายและความถูกต้องของใบปฏิบัติงาน พร้อมนำมาปรับปรุงแก้ไข  ในครั้งที่ 2 ดำเนินการทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เป็นอาสาสมัคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 จำนวน 9 คน เพื่อหาประสิทธิภาพเบื้องต้นและปรับปรุงแก้ไข แล้วทำการทดลองในครั้งที่ 3  กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 จำนวน 45 คน เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 90 /90 และสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนด้วยชุดบทเรียนคลิปวีดิทัศน์  จึงนำชุดบทเรียนคลิปวีดิทัศน์ที่มีประสิทธิภาพไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 39 คน เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนชุดบทเรียนคลิปวีดิทัศน์

           ผลการศึกษาพบว่า ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดบทเรียนคลิปวีดิทัศน์ วิชา ง 40201 โปรแกรมประมวลผลคำ (ไมโครซอฟต์เวิร์ด) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 จำนวน 45 คน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 91.17/93.83 นักเรียนมีระดับความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนด้วยชุดบทเรียนคลิปวีดิทัศน์อยู่ในระดับมากที่สุด  และผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 39 คน พบว่า คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยคะแนนหลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียนและจากการตอบแบบสอบ ถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนชุดบทเรียนคลิปวีดิทัศน์ พบว่านักเรียนมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด