Login Form

Now 3 guests online
Home เผยแพร่ผลงานวิชาการ : รร.สป. รายงานการใช้ชุดการเรียนแบบอุปนัยโดยใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : สุจินดา พัชรภิญโญ
PDF พิมพ์ อีเมล

รายงานการใช้ชุดการเรียนแบบอุปนัยโดยใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้รายงาน : ครูสุจินดา  พัชรภิญโญ

บทคัดย่อ
      การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนแบบอุปนัยโดยใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 พร้อมทั้งศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของผู้เรียนหลังได้รับการสอนด้วยชุดการเรียนแบบอุปนัยโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสมุทรปราการอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 45 คน(1 ห้องเรียน) ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม และจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนแบบอุปนัยโดยใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และใช้เวลาในการสอน 18 ชั่วโมง แบบแผนการทดลองในครั้งนี้เป็นแบบ One –Group Pretest – Posttest Design และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าสถิติ t – test dependent

ผลการศึกษาพบว่า
     1.ชุดการเรียนแบบอุปนัยโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
     2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนภายหลังได้รับการสอนด้วยชุดการเรียนแบบอุปนัยโดยใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนได้รับการสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01