Login Form

Now 8 guests online
Home เผยแพร่ผลงานวิชาการ : รร.สป. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องปิโตรเลียม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 : อุบลศร๊ เจริญผล
PDF พิมพ์ อีเมล

ชื่อเรื่อง    การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องปิโตรเลียม  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้รายงาน  นางอุบลศรี  เจริญผล  ตำแหน่งครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนสมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรปราการ

ปีการศึกษา 2550

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ปิโตรเลียมสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ปิโตรเลียม  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
2)  เพื่อศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ปิโตรเลียมสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงเกินเกณฑ์ร้อยละ 80  และ
3)  ประเมินผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่อง ปิโตรเลียม  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550  จำนวน 39 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Perposive  sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา บทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ปิโตรเลียม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 20 ข้อ เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.22 – 0.89    ค่าความยากง่าย 0.20 – 0.80  ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ 0.93   แบบประมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ปิโตรเลียม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย (X)   ค่าร้อยละ (%)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)  และการทดสอบโดยใช้ t – test แบบ (One  sample)

ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ปิโตรเลียม  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.86 /86.83  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80  ที่ตั้งไว้
2. ผลการใช้บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง ปิโตรเลียม  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  พบว่านักเรียนมี   ผลคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  และเมื่อเปรียบเทียบค่าที (t –test แบบ one  sample) ของคะแนนหลังเรียนกับค่าที (t )ในตารางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %   แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ปิโตรเลียม  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   มีประสิทธิภาพดีที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05
3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ปิโตรเลียม  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจากรายละเอียดของแบบประเมินความพึงพอใจพบว่า การใช้ภาษาสื่อความหมายชัดเจน การออกแบบหน้าจอ  มีความสนุกในการเรียนรู้และอยากให้มีบทเรียนในลักษณะนี้ในเรื่องอื่น ๆ ที่อยู่ในระดับมากที่สุด

สรุป

จากการศึกษาครั้งนี้สามารถแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนเรื่องปิโตรเลียม  ให้สูงขึ้นดังที่รายงานมาข้างต้นและมีผลที่ตามมาคือทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ดีขึ้น นอกจากนี้เป็นแนวทางในการพัฒนาบทเรียนอื่น ๆ ในวิชาวิทยาศาสตร์