Login Form

Home เผยแพร่ผลงานวิชาการ : รร.สป. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องประโยค : อรพิณ สุขใจ
PDF พิมพ์ อีเมล
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องประโยค

ผู้วิจัย   อรพิณ  สุขใจ   โรงเรียนสมุทรปราการ

สาระโดยย่อ 
การพัฒนาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาท 42101 ภาษาไทย เรื่อง ประโยค  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  เปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 และประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 1  จังหวัดสมุทรปราการ   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 41 คน (1 ห้องเรียน)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ แบบประเมินความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test 

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.06/83.33  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีประสิทธิภาพอย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยรวมในระดับมากที่สุด และมีค่าเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 80