Login Form

Now 6 guests online
Home เผยแพร่ผลงานวิชาการ : รร.สป. ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ รายวิชา ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. : วิไล แจ่มเจริญ
PDF พิมพ์ อีเมล

ชื่อเรื่อง ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ รายวิชา ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. [ตัวอย่างชุดการเรียนการสอน . pdf]

วิไล  แจ่มเจริญ. (2550). รายงานการจัดทำและผลการใช้ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ รายวิชา ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.

บทคัดย่อ

          การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ รายวิชา ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ รายวิชา ค32101   คณิตศาสตร์พื้นฐาน และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ รายวิชา ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่  1ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนสมุทรปราการ อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple  Random  Sampling)  จำนวน 1 ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน 38  คน  ดำเนินการสอนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ รายวิชา ค32101 คณิตศาสตร์   เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยผู้รายงานเป็นผู้ดำเนินการสอนด้วยตนเอง ใช้เวลาในการสอน 20 ชั่วโมง ชั่วโมงละ  60  นาที    แบบแผนการทดลอง One-Group Pretest- Posttest Design   และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าสถิติ  t-test Dependent  

         ผลการศึกษา พบว่า 
1. ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ   รายวิชา ค32101คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  โดยมีค่า 84.08 / 85.18
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  รายวิชา ค32101
คณิตศาสตร์พื้นฐาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่มีต่อชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ รายวิชา ค32101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก