Login Form

Now 4 guests online
Home เผยแพร่ผลงานวิชาการ : รร.สป. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โปรตีน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 : สุธาสินี วิชยุทธ์
PDF พิมพ์ อีเมล

ชื่อเรื่องงานวิจัย : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง โปรตีน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5

วิจัยประเภท : การวิจัยและพัฒนา

ปีการศึกษา : 2551

ชื่อผู้วิจัย : นางสุธาสินี   วิชยุทธ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง : ครู / ชำนาญการ

โรงเรียน : สมุทรปราการ

บทคัดย่อ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง โปรตีน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ 
1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง โปรตีน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
2) เพื่อศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง โปรตีน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ให้มีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงเกินเกณฑ์ร้อยละ 80    และ  
3) เพื่อประเมินผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง โปรตีน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนสมุทรปราการ  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรปราการ  ปีการศึกษา  2551  จำนวน 1 ห้องเรียน  45 คน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple  Random  Sampling)  จากการจัดชั้นเรียนที่มีนักเรียน  เก่ง  ปานกลางและอ่อนคละกัน 
เครื่องมือในการวิจัย  คือ  
1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง โปรตีน   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
2) แบบประเมินหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โปรตีน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
3) แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง โปรตีน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5         
4) แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โปรตีน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การทดสอบสมมุติฐานโดยใช้  t-test แบบ  one sample  และการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง โปรตีน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (E1/E2) 

ผลการวิจัยพบว่า
 1.   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง โปรตีน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.80 -1.00 และจากการนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ได้ค่าประสิทธิภาพ 82.50/83.33  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80
 2.   ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง โปรตีน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  พบว่า  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนสูงขึ้น  นักเรียนมีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  และเมื่อเปรียบเทียบค่าที   (t-test one sample) ของคะแนนหลังเรียนกับค่าที (t) ใน
ตารางสถิติ  ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  พบว่าได้ค่าประสิทธิภาพ  ค่า t  จากการคำนวณ 3.51  มากกว่า ค่า t จากตาราง 1.684  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงมีประสิทธิภาพดีที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05
 3.   ผลการประเมินการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้  พบว่า  มีค่า   เท่ากับ  4.76  และมีค่า S.D. เท่ากับ  0.40  สรุปว่านักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก  เมื่อดูในรายละเอียด  พบว่า  การใช้ภาษาเข้าใจง่ายและเนื้อหามีระดับความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน  ความพอใจกับการแสดงความก้าวหน้าของผู้เรียน  ลักษณะการนำเสนอเหมาะสมกับผู้เรียน  มีอิสระในการเรียน  และต้องการเรียนด้วยบทเรียนในลักษณะนี้กับบทเรียนอื่น ๆ  มีความพึงพอใจสูงที่สุด  รองลงมาคือ  การนำเสนอมีการใช้สีที่เหมาะสม  การนำเสนอดึงดูดความสนใจ  ภาพ เคลื่อนไหวช่วยสื่อความหมายบทเรียนดีขึ้น  ระยะเวลาเหมาะสมกับเนื้อหา  ตามลำดับ