Login Form

Now 4 guests online
Home เผยแพร่ผลงานวิชาการ : รร.สป. การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ ชุด Here I Am สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสมุทรปราการ : นวพร ประกอบผล
พิมพ์ อีเมล

ชื่องานการศึกษา  การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ ชุด  Here  I  Am  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสมุทรปราการ

ผู้รายงาน : นางสาวนวพร  ประกอบผล  ครูชำนาญการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนสมุทรปราการ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
(1) พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ ชุด  Here  I  Am   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนสมุทรปราการ 
(2)  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสมุทรปราการ หลังการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ ชุด  Here  I  Am   
(3)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ ชุด   Here  I  Am   
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษหลัก  โรงเรียนสมุทรปราการ ที่เลือกโดยการใช้สุ่มแบบเจาะจง ในปีการศึกษา 2549 ได้นักเรียนห้อง ม.3/4  จำนวน 1 ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน 44 คน  และในปีการศึกษา 2550 ได้นักเรียนห้อง ม.3/1  จำนวน  1 ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน  44 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่
(1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ ชุด Here I Am สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนสมุทรปราการ   
(2) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และ
(3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ ชุด Here I Am สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนสมุทรปราการ  ผู้รายงานได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ  E1 / E2  การทดสอบค่าที  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 
ผลการศึกษาพบว่า
(1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ ชุด  Here  I  Am สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนสมุทรปราการ    มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  85.33 / 86.67  
(2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 80   และ 
(3)  นักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ ชุด Here I Am สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนสมุทรปราการ  ในระดับมากที่สุด

คำสำคัญ   หนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ ชุด  Here  I  Am  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนสมุทรปราการ