Login Form

Now 8 guests online
Home เผยแพร่ผลงานวิชาการ : รร.สป. รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : ศุภรัตน์ ภักติวงษ์

ชื่อเรื่อง   : รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้รายงาน : นายศุภรัตน์  ภักติวงษ์  ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสมุทรปราการ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ

บทคัดย่อ

            การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551โรงเรียนสมุทรปราการ อำเภอเมืองเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 46 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นเอง เป็นข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เครื่องมือทั้งหมดผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและการวัดประเมินผล รวมจำนวน 10 ท่าน มีการดำเนินการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพตามขั้นตอน คือ การทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง เพื่อหาข้อบกพร่องสำหรับการปรับปรุงแก้ไข จากนั้นทำการทดลองแบบกลุ่มเล็กจำนวน 5 คน เพื่อหาประสิทธิภาพเบื้องต้นและแก้ไข แล้วดำเนินการการทดลองภาคสนามกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 44 คน ที่เคยเรียนเนื้อหาส่วนนี้แล้ว เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 จากนั้นนำไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 จำนวน 46 คน เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่กำหนดเกณฑ์ให้มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 80 และสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

           ผลการศึกษา พบว่าผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.04/83.64 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคะแนนเฉลี่ย 82.32 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับมากที่สุด