Login Form

Now 1 guest online
Home เผยแพร่ผลงานวิชาการ : รร.สป. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ : ชวาลาธวัช เจริญผล
ชื่อเรื่อง     : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้รายงาน   : นายชวาลาธวัช  เจริญผล  
สถานศึกษา : โรงเรียนสมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต1 อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ
ปีที่ศึกษา   : 2550 – 2551

บทคัดย่อ 

           การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  เรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  เรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  เรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์    สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนสมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 39 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Perposive  sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา   1) บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  เรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80   2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 20 ข้อ  เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก  ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.26 – 0.83  ค่าความยากง่าย 0.20 – 0.78   ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ 0.93  3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  เรื่องการเคลื่อนที่ แบบโพรเจกไทล์   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ค่าเฉลี่ย    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบใช้  t – test   (Dependent sample)  

            ผลการศึกษาพบว่า  1) บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างเองมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 85.62/86.33  2) นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้นวัตกรรม  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย   มีความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรมอยู่ในระดับมาก