Login Form

Now 4 guests online
Home เผยแพร่ผลงานวิชาการ : รร.สป. รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การให้เหตุผล รายวิชา ค41101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : มารินทร์ ภักติวงษ์
PDF พิมพ์ อีเมล

ชื่อเรื่อง  :  รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การให้เหตุผล รายวิชา ค41101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  [ตัวอย่างผลงาน.pdf]

ผู้รายงาน : มารินทร์  ภักติวงษ์  ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
             โรงเรียนสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ

บทคัดย่อ

          การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การให้เหตุผล รายวิชา ค41101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 41 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การให้เหตุผล รายวิชา ค41101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นเอง เป็นข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เครื่องมือทั้งหมดผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและการวัดประเมินผลรวมจำนวน 10 ท่าน มีการดำเนินการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพตามขั้นตอน คือ การทดลองแบบรายบุคคล เพื่อหาข้อบกพร่องสำหรับการปรับปรุงแก้ไข จากนั้นทำการทดลองแบบกลุ่มเล็กจำนวน 9 คน เพื่อหาประสิทธิภาพเบื้องต้นและแก้ไข แล้วดำเนินการทดลองภาคสนามกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 จำนวน 42 คน เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 จากนั้นนำไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 จำนวน 41 คน เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การให้เหตุผล รายวิชา ค41101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าสถิติ t-test Dependent และตรวจสอบด้วยโปรแกรม SPSS  
          ผลการศึกษา พบว่าผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การให้เหตุผล รายวิชา ค41101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.02/82.28 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับมากที่สุด