Login Form

Now 5 guests online
Home เผยแพร่ผลงานวิชาการ : รร.สป. ชุดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ภาคตัดกรวย รายวิชา ค40202 คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : สาวิทตรี สุรารักษ์


ชุดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ภาคตัดกรวย
รายวิชา ค40202 คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

[ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่.pdf]

โดย

นางสาวิทตรี  สุรารักษ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โรงเรียนสมุทรปราการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1