Login Form

Now 5 guests online
Home เผยแพร่ผลงานวิชาการ : รร.สป. รายงานการวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานเรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสมุทรปราการ ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือโดยใช้แบบฝึกทักษะฯ : วาสนา ชัยสกุลไพศาล