Login Form

Now 1 guest online
Home เผยแพร่ผลงานวิชาการ : รร.สป. รายงานการพัฒนาชุดการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง เลขยกกำลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสมุทรปราการ : วาสนา ชัยสกุลไพศาล


 รายงานการพัฒนา
ชุดการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง เลขยกกำลัง
 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสมุทรปราการ

[ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่.pdf]

  โดย

นางวาสนา  ชัยสกุลไพศาล
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนสมุทรปราการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1