Login Form

Now 2 guests online
Home เผยแพร่ผลงานวิชาการ : รร.สป. รายงานการใช้ชุดการสอน เรื่องอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ วิชาช่างเครื่องเสียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : สฤษดิ์ สดแสงจันทร์

ชื่อเรื่อง   : รายงานการใช้ชุดการสอน เรื่องอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ วิชาช่างเครื่องเสียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย     : นายสฤษดิ์  สดแสงจันทร์
โรงเรียน  : สมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ปีการศึกษา : 2551

บทคัดย่อ

            การรายงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอน  เรื่องอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ วิชาช่างเครื่องเสียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 รวมทั้งเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนและหลังการใช้ชุดการสอน เรื่องอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ วิชาช่างเครื่องเสียง และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่องอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ที่เลือกเรียนวิชาช่างเครื่องเสียง จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) ชุดการสอนเรื่องอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ วิชาช่างเครื่องเสียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 8 ชุดคือ ชุดการสอนที่ 1 เรื่อง รีซิสเตอร์ ชุดการสอนที่ 2  เรื่องการอ่านค่ารีซิสเตอร์ ชุดการสอนที่ 3 เรื่องคอนเดนเซอร์ ชุดการสอนที่ 4 เรื่องการอ่านค่าคอนเดนเซอร์  ชุดการสอนที่ 5 เรื่องไดโอด  ชุดการสอนที่ 6 เรื่องการตรวจหาขาไดโอดด้วยมัลติมิเตอร์ ชุดการสอนที่ 7 เรื่องทรานซิสเตอร์ ชุดการสอนที่ 8  เรื่องการตรวจหาชนิดและขาทรานซิสเตอร์ด้วยมัลติมิเตอร์  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการใช้อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 1 ชุด เป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ  และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ชุดการสอนเรื่อง อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์  มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับจำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  และสถิติทดสอบที (t-test)
ผลการศึกษาพบว่า
           1. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเรื่อง อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ วิชาช่างเครื่อง-เสียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 75/75 พบว่า ชุดการสอน เรื่อง อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ วิชาช่างเครื่องเสียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพของกระบวนการเท่ากับ 78.96 มีประสิทธิภาพของผลลัพธ์เท่ากับ 81.58 และเมื่อพิจารณาค่าประสิทธิภาพของชุดการสอนเป็นรายชุด พบว่าประสิทธิภาพของกระบวนการเท่ากับ 78.67, 78.67, 79.33, 78.00, 79.00, 79.33, 78.33, และ 80.33 ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ทุกชุดแสดงว่าชุดการสอน เรื่องอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์วิชาช่างเครื่องเสียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 78.96/81.58  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
           2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนและหลังการใช้ชุดการสอน เรื่อง อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ วิชา  ช่างเครื่องเสียง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 24.03 และ 32.63  คะแนน ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า  คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
           3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนหลังการใช้ชุดการสอน เรื่อง อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์  พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดการสอน เรื่อง อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ วิชาช่างเครื่องเสียง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.44 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยแต่ละด้านปรากฏว่า ด้านที่นักเรียนพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านรูปแบบ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.51 อันดับรองลงมาได้แก่ ด้านคุณประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 และด้านกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 และด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ตามลำดับ