Login Form

Now 6 guests online
Home เผยแพร่ผลงานวิชาการ : รร.สป. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนรายงานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : ฉวีวรรณ บุญรัตน์

ชื่อเรื่อง   : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนรายงานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้รายงาน : นางฉวีวรรณ   บุญรัตน์
สถานศึกษา : โรงเรียนสมุทรปราการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ
ปีการศึกษา : 2550 –  2551

บทคัดย่อ
         การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนรายงาน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนรายงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการเขียนรายงาน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 4  และ   3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การเขียนรายงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนสมุทรปราการ  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2551  จำนวน  43  คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  เครื่องมือ ที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การเขียนรายงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจำนวน 30  ข้อ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง  การเขียนรายงาน  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏ ดังนี้
        1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนรายงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 4  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  81.03/82.19
        2. ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนรายงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  พบว่านักเรียนมีผลคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และเมื่อเปรียบเทียบค่าที (t-test  One sample)  ของคะแนนทดสอบหลังเรียนกับค่าที ( t) ในตารางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น  95%   พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนรายงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 4  มีประสิทธิภาพดีที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่  0.05
        3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทุกด้านอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาจากรายละเอียดของแบบประเมินความพึงพอใจพบว่า ความชัดเจนของเนื้อหาในบทเรียน ใช้ง่ายสะดวกต่อการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียน เลือกปุ่มต่างๆ เพื่อค้นหาสิ่งที่ต้องการ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนรู้ของตนเองไดด้อยู่ในระดับมาก