Login Form





Now 1 guest online
Home ข่าวสั้นประจำวัน ข่าวสั้นประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554
ข่าวสั้นประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554

น้ำใจชาวฟ้าเหลือง
ตามที่ คณะกรรมการนักเรียนและสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสารับบริจาคเงินและสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัย ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2554  รายนามผู้บริจาค
-คุณสมนึก เตรณานนท์  (อดีตรองนายกเทศบาลนครสมุทรปราการ) 12,000 บาท
-คุณสุรศักดิ์ โชคเฉลิมวัฒน์  10,000 บาท 
-คุณกิตติ ยงค์สงวนชัย ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสมุทรปราการ 8,000 บาท 
-คณะครูนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ 112,677 บาท
รวมยอดบริจาคทั้งสิ้น 142,677 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน)
นอกจากนั้นยังมีผู้บริจาคสิ่งของอีกเป็นจำนวนมาก
คณะกรรมการฯและสภานักเรียนได้นำเงินไปจัดสรรเป็นสิ่งของ เช่น สุขาลอยน้ำ 4 หลัง, เรือ 2 ลำ, ยารักษาโรค อาหารแห้งและอื่นๆรวมทั้งสิ้น 140,763 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยหกสิบสามบาทถ้วน)  เงินคงเหลือ 1,914 บาท บาท   ความช่วยเหลือทั้งหมดส่งไปเขตตลิ่งชัน

สาระน่ารู้ ธรรมะจากท่านปัญญานันทภิกขุ    "ตื่นเถิด"
             คนตื่นเท่านั้นทำชีวิตให้มีคุณค่าแก่โลกได้ คนหลับจะทำอะไรกับใครได้ นอกจากปล่อยชีวิตให้ล่วงไป อย่างไม่เป็นสาระแก่นสารเท่านั้น พระพุทธองค์ทรงสอนให้ดำเนินชีวิตอย่างคนตื่น อย่าเผลอ อย่าหลงเข้าใจผิด แล้วประพฤติสิ่งที่ไม่ควรแก่ตน แก่ท่าน ทำอะไร พูดอะไร คิดอะไร ก็ทำ พูด คิด อย่างคนมีปัญญา คนมีปัญญาย่อมรักษาตนรอดได้

เฉลยคำถามประจำวัน นันทบุรีเป็นชื่อเดิมของจังหวัด...ก.น่าน 
ผู้โชคดี  จิรายุ 1/1,  ครูทรรศนีย์ 1/3, จมาพร 6/9

คำถามประจำวัน  รมต.กระทรวงยุติธรรมคนปัจจุบันชื่ออะไร