Login Form

Now 2 guests online
Home ข่าวสั้นประจำวัน ข่าวสั้นประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2554
ข่าวสั้นประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2554

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 
1.ประกวดร้องเพลง (ผู้เข้าประกวดต้องแต่งเนื้อร้องตามหัวเรื่องเวลาที่กำหนด และขับร้องให้กรรมการฟัง) ได้เหรียญทอง  
2. ประกวดมารยาทไทย ได้เหรียญทอง
             
เสียงตามสาย
คณะกรรมการนักเรียนจัดรายการเสียงตามสายเพื่อรณรงค์ให้นักเรียนเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.ให้สาระความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน รวมถึงวิธีการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2.ให้มีการขอเพลงเพื่อให้นักเรียนสนใจติดตามรายการ 3.จัดรายการเช้า 7.15-7.35 น. กลางวัน 12.10-12.30 น. และในช่วงเย็น 15.30-16.30 น.

สาระน่ารู้  ธรรมะจากท่านพุทธทาสภิกขุ  
      เราสร้างดวง อย่าให้ดวงสร้างเรา
 เราดี ดีกว่าดวงดี เพราะดีนั้นมีที่เรา ดีกว่าที่ดวง
 ทำดีนั้นแหละเราหน่วง เอาดีทั้งปวง มาทำให้ดวงมันดี
 ดวงชั่วไม่ได้เลยนี่ ถ้าเราขยันมี ความดีทำไว้เป็นคุณ
 อยู่ดี ตายดี เพราะบุญ ทำไว้จุนเจือ ตลอดชีวิตติดมา
 ดวงดีมีอยู่อัตรา ก็เพราะเหตุว่า เราทำดีเป็น เห็นไหม
 เหตุนั้นเราท่านใดใคร ทำดีเสมอไป ดวงดีจักมีสมบูรณ์

เฉลยคำถามประจำวัน  รมต.กระทรวงยุติธรรมคนปัจจุบันชื่อ ประชา พรหมนอก
ผู้โชคดี จิรายุ 1/1,  ครูสุระพิณ 2/2, ธาราธร 2/9, ครูประภากร 2/12,  วรพล 3/6

คำถามประจำวัน   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล พระราชสมภพที่ประเทศใด