Login Form

Now 6 guests online
Home เผยแพร่ผลงานวิชาการ : รร.สป. ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : นางยุพา ดอกรัก

ชื่อเรื่อง : ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : นางยุพา   ดอกรัก
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ปีการศึกษา : 2554

      การทดลองครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2554 ของโรงเรียนสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  จำนวน 41 คน เลือกโดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย  (Simple  Random  Sampling) โดยผู้รายงานดำเนินการสอนเองใช้เวลาสอนสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง รวมเวลาที่ใช้ 18 ชั่วโมง ในการดำเนินการทดลองครั้งนี้เป็นการทดลองชนิด Pre-test Post-test control group design เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วยชุดกิจกรรม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเป็น 0.85 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
      ผลการทดลองพบว่า ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.83/83.25 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้ชุดกิจกรรมสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนใช้ชุดกิจกรรม