Login Form





Now 7 guests online
Home กลุ่มบริหารวิชาการ รายวิชาลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2555

โรงเรียนสมุทรปราการ
รายวิชา ลงทะเบียนเรียนตามระดับชั้น/ห้องเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

ระดับชั้น

ห้องเรียน

 ม.1

1-2

3-4

5-7

8-10

11-12

 

 ม.2

1-2

3-4

5-7

8-10

11-12

 

 ม.3

1-2

3-4

5-7

8-10

11-12

 

 ม.4

1,2,3,5

4

6

7-8

9

10

11

12ก

12อ

 

 ม.5

1,2,3

4

5

6-7

8

9

10

11

12ก

12อ

 ม.6

1,2,3

4

5

6-7

8

9

10

11

12ก

12อ

หมายเหตุ : คลิ๊กตามระดับชั้น/ห้องเรียน