Login Form





Now 2 guests online
Home กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา ฯ

Main Menu

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม PDF พิมพ์ อีเมล
 
  ชื่อนามสกุล ตำแหน่ง
1.นางพัฒนา ป้อมประคอง หัวหน้ากลุ่มสาระ   
2.นางสปันสาขามุละ 
3.นางกัญจนาพรนิเสน  
4.นางสาวสุกัญญาตันโสภณ  
5.นางสาวรัชดามีสุข  
6.นางกรณิศา อำนวยโชคสวัสดิ์  
7.นางสาวนิรมล ตู้จินดา  
8.นายนเรศ
บุญพริ้ง
 
9.
นางสาวธัญญรัตน์สมดัง
 
10.
นายสุทธิรัตน์
คงคล้าย
 
11.จ่าสิบตรีณัฐวุฒิ
เภาสูตร
 
12.
นางสาวหทัยชนก
สิริวัฒนพร
 
13.
นางสาววรรณธิดา
เพชรทะวงค์
 
14.ว่าที่ร้อยตรีพิไลวรรณบุญเกื้อ 
15.
นางผกามาศย์
รักษ์นาค
 
16.
นายจตุพล
จาตุรนต์
 
17.
นางหนึ่งฤทัย
ทัศมี 
18.นางสาวภาวดี
วันมะโน
 
19.นางสาวเบญญาภา
ชัยเจริญ
 
20.
นางสาวสิริมน
ฤดี
 
21.นางสาวกัณฐิกา
โคตรสาลี
 
 นักศึกษาฝึกสอน
  
1.นางสาวหทัยกาญจน์
โยธิกุล
 
    * ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561