Login Form

Now 6 guests online

Main Menu

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย PDF พิมพ์ อีเมล
  ชื่อนามสกุล ตำแหน่ง
 1.นางทัศณี ทะนันชัยกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระ 
 2.นางสาวสายจรัสสุขประเสริฐรองหัวหน้า 
 3.นางดาราวรรณวีระพูล 
 4.นางศิรินันท์เชื้อทอง              
 5.นางสาวจิตรลดาไกรพยนต์ 
 6.
นางสาวสุภาภรณ์ทาศิริ 
 7.นางสุวิชญาพลอยขาว 
 8.นางสาวกรรณิกา แสงฉาย  
 9.นางสาวเมธาวี
ช่วยสุรินทร์
 
 10.นายรังสิมันต์มุสิกะเจริญ
 
 11.นางสาวเสมอแข
นะเรนสด
 
 12.นางสาวสรวชญ
สมณวัฒนา
 
 13.นางกรรณิการ์
คงสว่าง
 
 14.นายประพันธ์
รุ่งแสงนพรัตน์
 
 อัตราจ้าง  
 1.นางสาวกัลยาผายพันธ์ 
   * ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560