Login Form

Now 5 guests online

Main Menu

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย PDF พิมพ์ อีเมล
  ชื่อนามสกุล ตำแหน่ง
 1.นางทัศณี ทะนันชัยกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระ 
 2.นางสาวสายจรัสสุขประเสริฐรองหัวหน้า 
 3.นางดาราวรรณวีระพูล 
 4.นางศิรินันท์เชื้อทอง              
 5.
นางสาวสุภาภรณ์ทาศิริ 
 6.นางสาวกรรณิกา แสงฉาย  
 7.นางสาวเมธาวี
ช่วยสุรินทร์
 
 8.นายรังสิมันต์มุสิกะเจริญ
 
 9.นางสาวเสมอแข
นะเรนสด
 
 10.นางสาวสรวชญ
สมณวัฒนา
 
 11.นางกรรณิการ์
คงสว่าง
 
 12.นายประพันธ์
รุ่งแสงนพรัตน์
 
 13.นางสาวภาณิภัค
พิบูลย์
 
 14.นางสาวณิชารีย์
ณ ระนอง
 
 อัตราจ้าง  
 1.นางสาวภูริตา
ผายพันธ์
 
 2.นางสาวสุรัตน์จงกลาง 
 
 นักศึกษาฝึกสอน
  
 1.นายธนโชติ
ถนอม
 
 2.นายฤกษ์ดี   
จันทร์สุข
 
  * ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561