Login Form

Now 6 guests online

Main Menu

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ PDF พิมพ์ อีเมล
  ชื่อนามสกุล ตำแหน่ง
 1.นางณฐินีมีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระ        
 2.นางอุบลศรี เจริญผล  รองหัวหน้า   
 3.นายชวาลาธวัชเจริญผล 
 4.นายณํฐพงษ์
จุ้ยนิ่ม
 
 5.นางสาวปรียาดาพิมพ์ประสงค์
 
 6.นางสาวกันทิมารัชฎาวรรณพงษ์ 
 7.นางอภิรดีเปรมนุพันธ์ 
 8.นางสาววันดีวนภู 
 9.นายบัญชาสรรพชัย  
 10.นายรัฐชฎาภรณ์อิ่มอุรัง  
 11.นายบุญฤทธิ โชติถาวรรัตน์  
 12.นางแสงระวีสำเภาน้อย  
 13.นางสาวธีรนุช เหล่าสุนา                     
 14.นางสาวสายใจพลีทอง  
 15.นางรุ่งอรุณเสน่หา
 
 16.นางสาววรรณิศา
พิมพร
 
 17.นางสาวพิชญาภัคแสงแก้ว
 
 18.นางสาวพัสตราภรณ์
เชิดศักดิ์สกุล
 
 19.นายชานนท์
เสนาะพิณ
 
 20.นายกฤช
วรรณชาลี
 
 21.นายวชิรพล
อาลัย
 
 อัตราจ้าง
  
1.นางสาวกนกพร สุภนาม
 
2.

นางสาวสรินยา

อุทารส
 
  * ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560