Login Form

Now 8 guests online

Main Menu

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ PDF พิมพ์ อีเมล
  ชื่อนามสกุล ตำแหน่ง
 1.นางณฐินีมีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระ        
 2.นางอุบลศรี เจริญผล  รองหัวหน้า   
 3.นายณัฐพงษ์
จุ้ยนิ่ม
 
 4.นางสาวปรียาดาพิมพ์ประสงค์
 
 5.นางอภิรดีเปรมานุพันธ์ 
 6.นางสาววันดีวนภู 
 7.นายบัญชาสรรพชัย  
 8.นายเขมรัฐอิ่มอุรัง  
 9.นายบุญฤทธิ โชติถาวรรัตน์  
 10.นางแสงระวีสำเภาน้อย  
 11.นางสาวธีรนุช เหล่าสุนา                     
 12.นางสายใจพลีทอง  
 13.นางรุ่งอรุณเสน่หา
 
 14.นางสาววรรณิศา
พิมพร
 
 15.นางสาวพิชญาภัคแสงแก้ว
 
 16.นางสาวพัสตราภรณ์
เชิดศักดิ์สกุล
 
 17.นายชานนท์
เสนาะพิณ
 
 18.นายกฤช
วรรณชาลี
 
 19.นายวชิรพล
อาลัย
 
 20.นางสาวพิมพ์ใจ
วิเศษนคร
 
 21.นางสาววรัทยา
อินบุญ
 
 22.นายวริษฐ์
กุลธงเกตุ
 
 23.นางอมรพันธ์
พิยะ
 

 24.

นายธนศกร
ชำนาญ
 
 อัตราจ้าง 
  
 1.นางสาวกนกพรสุภนาม
 
 นักศึกษาฝึกสอน
  
 1.นายนครินทร์
คำบูชา
 
  * ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561