Login Form

Now 6 guests online

Main Menu

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ PDF พิมพ์ อีเมล
  ชื่อนามสกุล ตำแหน่ง
 1.นายธวัชชัยเจริญบุตรานนท์หัวหน้ากลุ่มสาระ 
 2.นางสาวทรรศนีย์อดิศักดิ์กุลรองหัวหน้า
 3.นายณฐรัชธรรมบำรุง         
 4.นางมารินทร์ ภักติวงษ์                    
 5.นางสาวนิภาพรแก่นแก้ว 
 6.นางสาววิไลแจ่มเจริญ 
 7.นางสาวิทตรีสุรารักษ์ 
 8.นางสาวสุจินดาพัชรภิญโญ 
 9.นางวาสนาชัยสกุลไพศาส 
 10.นางณัทภิญญาธรรมบำรุง 
 11.นางพรนภาจุ้ยเจริญ 
 12.   นายฤกษ์ดี
เจนวรกิจ
 
 13.นายเทพมงคล ตามา  
 14.นายสิทธิชัยบุญนาค
 
 15.นายวัรัญญูอติศักดิ์กุล
 
 16.นางสาวสุชาดา
สุมณฑา
 
 17.นางสาวจงจิต
รื่นภาคทรัพย์
 
 18.นางชนิกา
ไชยปรุง
 
  อัครูผู้ทรงคุณค่า  
 1.นายสุริยันต์บัวศรี
 
  * ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560