Login Form

Now 8 guests online
Home กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

Main Menu

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ PDF พิมพ์ อีเมล
  ชื่อนามสกุล ตำแหน่ง
 1.นางสุนทรีพลอยแดง หัวหน้ากลุ่มสาระ
 2.นางพัชรินทร์
พิชิตปรีชา
 รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
 3.นางสาวนวพรประกอบผล
 
 4.นางนันทยาเชื้อทอง 
 5.นางจารุวรรณวงศ์จันทร์ 
 6.นางสาวดวงรัตน์
โรจนกฤตยากรณ์
 
 7.นางสาวทองใหม่
สีใส 
 8.นางรสรินชาญอักษร 
 9.นางสาวฉัตรวิไล
ปานพุ่ม
 
 10.นางสาวอชิรญา
กฤษณะรังสรรค์ 
 11.นางสาวศศินภาศรีณรงค์            
 12.นางสาวนิยมภาเรือง 
 13.นางสาวสิริพร
ทองพูล
 
 14.นางวรัญญามุทธเสน 
 15.นางศศิตา
สมวัน
 
 16.นางสาวแสงระวี
กระฐินเทศ
 
 17.นางสาววราภรณ์
ศักดิ์รัตน์
 
 18.นางสาวเกศสินีย์
ศรีสายพงษ์
 
 19.นายสุรชัย
ละวรรณวงศ์
 
 20.นางสาวพิชญาภัค
ส้มสาย
 
 21.นางสาวสุชาดา
รู้วงษ์
 
 22.
นางสาวอมรรัตน์
มนัสถาวร
 
 23.นางสาวทัศนีย์
กึมขุนทด
 
 24.นางสาวพีรญา
แคนติ
 
 25.นายศักดิ์กรินทร์
อินทร์สูงเนิน
 
 ครูต่างชาติ   

 
 1.Miss.NancyHall
 
 2.Miss Jenny
MendoZa
 
 3.Mr.Rowil
Mandane
 
 4.Mr.Jerex
John Matas
 
 5.Mr.Baldwin
Lee Wilcher
 
 6.Miss.Evelyn
Salazar
 
 7.Mr.Robert
Stirland
 
 8.Mr.Liu
Wei
 
 นักศึกษาฝึกสอน 

 
 1.นางสาวจิรัฐกาล
ปั้นจาด
 
  * ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561