Login Form

Now 2 guests online
Home คนเก่งคนดี ศรีสป. ทีมนักกีฬาสป.สร้างผลงานระดับชาติ
ทีมนักกีฬาสป.สร้างผลงานระดับชาติ

   โรงเรียนสมุทรปราการ ขอแสดงความยินดีและประกาศเกียรติคุณ แก่ "ทีมนักกีฬาโรงเรียนสมุทรปราการ" ที่สร้างชื่อเสียง และทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ และประเทศชาติ โดยการเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ และสามารถได้รับชัยชนะ ดังนี้
รางวัลเสื้อเบลเซอร์เชิดชูเกียรติ เสื้อสามารถครูพละดีเด่นประจำจังหวัดสมุทรปราการ คุณครูบรรพต อยู่สงค์
รางวัลเสื้อเบลเซอร์นักกีฬาสร้างชื่อเสียงในระดับโลก "การแข่งขันคูราชชิงแชมป์โลก ที่ประเทศอังกฤษ" ได้รับรางวัลเหรียญเงิน นางสาวพนิดา  คำหล้าทราย

รางวัลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
  - นางสาวณิชกานต์  ไชยบุรมย์ ม.4/2 ได้รับรางวัล เหรียญทอง กีฬายูโด
  - นางสาวชนกนันท์  อินทร์กลัด ม.5/1 ได้รับรางวัล เหรียญทอง กีฬายูโด
  - นางสาวจุฑามาส  ยังหัตถี ม.5/7 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน กีฬายูโด
  - นางสาวทิพธัญญา  เมืองนาค ม.6/3 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง กีฬายูโด
  - นางสาวสิรินภา  แจ้งประจำ ม.4/6 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง กีฬามวยปล้ำ
รางวัลได้รับเงินเดือน Sport Hero จากการกีฬาแห่งประเทศไทย
  - นางสาวณิชกานต์  ไชยบุรมย์  ม.4/2
  - นางสาวชนกนันท์  อินทร์กลัด ม.5/1
  - นางสาวจุฑามาส  ยังหัตถี ม.5/7
  - นางสาวประวันวิทย์  มีศรี ม.5/9
  - นางสาวทิพธัญญา  เมืองนาค ม.6/3
ทั้งนี้ นางสาวชนกนันท์  อินทร์กลัด ได้เข้าร่วมการพิจารณาเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใยในพระบรมชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา2556