Login Form

Now 3 guests online
Home คนเก่งคนดี ศรีสป. นักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับจังหวัด
นักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับจังหวัด
   นายยุทธพิชัย  ศรีพุฒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ได้ผ่านการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับจังหวัด โดยเป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรปราการไปประเมินในรอบกลุ่มจังหวัด(รอบประเทศ)ต่อไป
   นายยุทธพิชัย  ศรีพุฒ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประธานชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนสมุทรปราการ และ ผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน และยังได้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญของหน่วยงานต่างๆทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ อีกมากมาย นอกจากนี้ นายยุทธพิชัย กำลังศึกษาอยู่ สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาหน้า (2556) และยังสามารถสอบเข้าศึกษาต่อได้ใน สาขาธุรกิจวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร อีกด้วย
  ความรู้สึกที่มีต่อโรงเรียนสมุทรปราการ
รงเรียนสมุทรปราการ เป็นโรงเรียนที่ผมภาคภูมิใจที่สุด ที่ได้เป็นนักเรียนของโรงเรียนที่มีเกียรติภูมิ เกียรติศักดิ์อันยาวนาน ทั้งยังเป็นโรงเรียนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้น ดังนั้น ผมจึงมีความภาคภูมิใจสูงสุดและคิดเสมอว่าจะทำความดีตอบแทนสถาบันแห่งนี้ต่อไปเรื่อยๆ
    สุดท้ายนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณ ผ.อ.ชาญสินธุ์ กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ ที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด และ ขอกราบขอบพระคุณ ผ.อ.สุรัต อัตนวานิช อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนที่ยังสนุบสนุนและให้การดูแลกระผมมาเสมอในการประเมินรางวัลพระราชทานทุกรอบ ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร คุณครูที่คอยอบรมสั่งสอนมาตลอด 6 ปี ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เป็นกำลังใจ ผมจะทำหน้าที่ให้เต็มที่สุดความสามารถและนำรางวัลพระราชทานกลับมายังโรงเรียนสมุทรปราการให้ได้