Login Form

Now 2 guests online
Home กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

Main Menu

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี PDF พิมพ์ อีเมล
 

 ชื่อ

นามสกุล

 ตำแหน่ง

 1.นายปฎิญญา กลิ่นหอม      
 2.นายธานีคล่องแคล่ว  
 3.นางวัชรีรัตนเหม 
 4.นายศุภรัตน์ภักติวงษ์ 
 5.นายสำราญ              คงทิพย์                    
 6.นางอารีวิสูตรโสภณา  
 7.นายธีระศักดิ์แสงจันทร์ 
 8.ว่าที่ ร.ต. สุมณกล้าหาญ  
 9.นายสฤษดิ์สดแสงจันทร์  
 10.นายสมภพอินทรชิต 
 11.    นางสุภาพรช่างสุวรรณ  
 12.นางสาวสมพรคงทรัพย์  
 13.นางอำไพวรรณ
ธนสถิตตระกูล
 
 14.นายชนะชัยทับเกษม  
 15.นายนพดลชูศิริวัฒนา 
 16.นายวรุตน์นันทวิจิตร 
 17.นางสาววันเพ็ญศรีบูระเดช 
 18.
นางสาวจุลรักษ์
จุลกะ
 
 19.นายอภิมุขอินทร์แพรง 
 20.นายวิทยา
แผ่นผา
 
 21.นางสาวกนกวรรณ
ศรีโนรส
 
 22.นายดนัย
บาดตาสาว
 
 23.นางสาวกมลวรรณ
ถุงจันทร์
 
 24.นางสาวอำภาพรเพ็ชรเย็น
พนักงานราชการ
  * ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561