Login Form

Now 6 guests online
Home กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

Main Menu

กิจกรรมผู้เรียน/งานอนามัย/อัตราจ้าง PDF พิมพ์ อีเมล
  ชื่อนามสกุล ตำแหน่ง
 1.นายสุวรรณ์วงศ์สามารถหัวหน้ากลุ่มกิจกรรม
 2.นางอมรรัตน์มากคงงานแนะแนว
 3.นางกนกวัลลิ์

ธีรพิพัฒน์ชัย 

งานพยาบาล
 4.นายธรรศกร
ดิษฐสุวรรณงานห้องสมุด
 5.
นางสาวสุมาลี
เพ็ชรวารีวิทย์
งานแนะแนว
 6.   นางสาวบุปผาแสงเนตรงานแนะแนว
 7.นางประคองม่วงศรีงานแนะแนว
 8.นางสาวหนึ่งฤทัยชิณวงษ์
 
 9.นางสาวมุกอันดา
ต้นบุญ
 
 10.นางจุฑามาสเพ็งประภัศร์  
 11.นางกัญญาภัค
ศรีนรา
 
 12.นางสาวสุวรรณาวงษ์ประเสริฐ  
 13.นายประพนธ์ศิลปศาสตร์ 
 14.นางสาวศิริพรสุยะพันธ์ 
 15.นางสาวทองมาสีดำ 
 16.นางสาวดาหวันจันทร์โทศรี 
 17.นางภัทราภรณ์ประเสริฐสุข  
 18.นางสาววรากรหุ่นสินธุ์
 
 19.นายอรรถพล
ธรรมวัตร์
 
 20.นายสุชา
สนธิเดช
 
    * ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560