Login Form

Now 8 guests online
Home เผยแพร่ผลงานวิชาการ : รร.สป. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ธาตุและสารประกอบในชีวิตประจำวัน วิชาเคมีพื้นฐาน(ว31121) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสมุทรปราการ : รัฐชฎากรณ์ อิ่มอุรัง

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ธาตุและสารประกอบในชีวิตประจำวัน วิชาเคมีพื้นฐาน(ว31121) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสมุทรปราการ

ผู้ศึกษา : นายรัฐชฎากรณ์   อิ่มอุรัง  ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสมุทรปราการ  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

บทคัดย่อ

    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง ธาตุและสารประกอบในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสมุทรปราการ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสมุทรปราการ จำนวน 46คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) ระยะเวลาในการทดลอง จำนวน 18 คาบ คาบละ 50 นาที โดยใช้แบบแผนการศึกษาแบบ One-Group Pretest-Posttestเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง ธาตุและสารประกอบในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสมุทรปราการ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ธาตุและสารประกอบในชีวิตประจำวัน จำนวน 30 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และt-test for Dependent Samples
    ผลการศึกษาพบว่า
    1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง ธาตุและสารประกอบในชีวิตประจำวัน  วิชาเคมีพื้นฐาน(ว31121)สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสมุทรปราการ สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 86.67/86.96
    2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ธาตุและสารประกอบในชีวิตประจำวัน วิชาเคมีพื้นฐาน(ว31121)สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสมุทรปราการ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
    3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ธาตุและสารประกอบในชีวิตประจำวัน  วิชาเคมีพื้นฐาน(ว31121)สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสมุทรปราการ อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด