Login Form

Now 5 guests online
Home

 

 
************************************************** 
 
  
ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง  การคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหาร และร้านถ่ายเอกสาร โรงเรียนสมุทรปราการ [ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561]

 
 
 
 
ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ  เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   [ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2560]
 
 


 
   
 
 
ประกาศ โรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง สอบราคาจ้างจัดกิจกรรมค่ายอังกฤษ(English Camp) สำหรับนักรียนโปรแกรม MEP ระหว่างวันที่ ๕-๗ ส.ค. ๒๕๕๙

ณ บรูคไซด์ วัลเลย์ รีสอร์ท จ.ระยอง  [ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2559]  

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart classroom) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  [ประกาศ ณ วันที่ 10  พฤษภาคม 2559]

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง  ประกาศผลสอบการรับสมัคร  ครูอัตราจ้าง  [ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559]

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น  [ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2559]
 
ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนเกษตร  [ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2559]

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน  [ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2559]

 ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง  การคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหาร ร้านถ่ายเอกสาร และร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนสมุทรปราการ  [ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559]

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งคนสวน [ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558]

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ  เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  [ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558] 

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ  เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน  [ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2558]

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอัจฉริยะพร้อมติดตั้ง  [ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2558]

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน (มอก.๑๔๙๔-๒๕๔๑,๑๔๙๕-๒๕๔๑ พื้นไม้ยางพารา โครงเหล็ก) ระดับมัธยมศึกษา [ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2558]

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำเย็นขนาด ๗ หัวก๊อก และชุดกรองน้ำดื่ม [ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558]

ประกาศ โรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง สอบราคาจ้างตัดเสื้อกีฬาคณะสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  [ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2558]

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  [ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฏาคม 2558]